BEST SELLER

 • LL2G18901RGG
  LL2G18901RGG
  59,900
 • LL2G18901RVG
  LL2G18901RVG
  59,900
 • LRT18085T
  LRT18085T
  59,900
 • LNN18152G
  LNN18152G
  99,000
 • LPFH2071G
  LPFH2071G
  59,900
 • LPTH2062T
  LPTH2062T
  29,900
 • LPSH2084G
  LPSH2084G
  59,900
 • LL2G16903RSB
  LL2G16903RSB
  59,900
 • LNN18151G
  LNN18151G
  99,000
 • LPSH4083G
  LPSH4083G
  79,900
 • LPTH1053T
  LPTH1053T
  39,900
 • LL2G18903IGR
  LL2G18903IGR
  39,900
 • LL2G18810XGG
  LL2G18810XGG
  59,900
 • LNN18131G
  LNN18131G
  99,000
 • LNT18131T
  LNT18131T
  59,900
 • LOSH2039G
  LOSH2039G
  149,000
 • LL2G16903RGR
  LL2G16903RGR
  59,900
 • LL2G16903RGN
  LL2G16903RGN
  59,900
 • LRT18087T
  LRT18087T
  59,900
 • LRT18014T
  LRT18014T
  69,900
 • LL2G18902IGG
  LL2G18902IGG
  39,900
 • LNT18150T
  LNT18150T
  59,900
 • LPTH4114T
  LPTH4114T
  29,900
 • LEE17015G
  LEE17015G
  169,000
 • LNN17221G
  LNN17221G
  179,000
 • LPSG4019G
  LPSG4019G
  79,900
 • LNT17069T
  LNT17069T
  79,900
 • LNT17071T
  LNT17071T
  79,900
 • LNN18128G
  LNN18128G
  119,000
 • LRW18049T
  LRW18049T
  59,000
 • LPTH4112T
  LPTH4112T
  29,900
 • LNT18149T
  LNT18149T
  59,900
 • LPTG2082T
  LPTG2082T
  39,900
 • LPSG2045G
  LPSG2045G
  79,900
 • LL2G18809XIR
  LL2G18809XIR
  59,900
 • LNN18126G
  LNN18126G
  119,000
 • LPFG4047G
  LPFG4047G
  79,900
 • LPSH4070G
  LPSH4070G
  59,900
 • LPTH2054T
  LPTH2054T
  39,900
 • LWT18056T
  LWT18056T
  79,900
 • LRW18047T
  LRW18047T
  59,000
 • LRT18061T
  LRT18061T
  79,900
 • LPTH1050T
  LPTH1050T
  29,900
 • LPTH4075T
  LPTH4075T
  39,900
 • LNT18132T
  LNT18132T
  79,900
 • LL2G18809XIN
  LL2G18809XIN
  59,900
 • LPP18090G
  LPP18090G
  119,000
 • LOSH2038G
  LOSH2038G
  149,000
 • LPSH2067G
  LPSH2067G
  79,900
 • LPTH2041T
  LPTH2041T
  39,900
 • LNT18102T
  LNT18102T
  79,900
 • LL2G18810XRR
  LL2G18810XRR
  59,900
 • LPTH4107T
  LPTH4107T
  39,900
 • LRM18053G
  LRM18053G
  159,000
 • LRT17202T
  LRT17202T
  64,900
 • LRW18053G
  LRW18053G
  139,000
 • LNN18127G
  LNN18127G
  119,000
 • LPFH2059G
  LPFH2059G
  79,900
 • LPTH4106T
  LPTH4106T
  39,900
 • LWT18058T
  LWT18058T
  99,000
 • LRW18048T
  LRW18048T
  59,000
 • LRS18036G
  LRS18036G
  139,000
 • LWT18053T
  LWT18053T
  79,900
 • LWT18062T
  LWT18062T
  99,000
 • LPTH4073T
  LPTH4073T
  39,900
 • LL2G18801ISS
  LL2G18801ISS
  59,900
 • LL2G18703IGG
  LL2G18703IGG
  59,900
 • LPTH4105T
  LPTH4105T
  39,900
 • LPTH4042T
  LPTH4042T
  39,900
 • LPFF1002G
  LPFF1002G
  59,900
 • LNT18072T
  LNT18072T
  79,900
 • LNT18109T
  LNT18109T
  79,900
 • LRT18063T
  LRT18063T
  79,900
 • LRT18003T
  LRT18003T
  79,900
 • LWB18084G
  LWB18084G
  299,000
 • LWT18032T
  LWT18032T
  99,000
 • LL2G17V18XSS
  LL2G17V18XSS
  79,900
 • LPSH1015G
  LPSH1015G
  79,900
 • LPSH1010G
  LPSH1010G
  79,900
 • LNT18024T
  LNT18024T
  129,000
 • LPFH2068G
  LPFH2068G
  35,900
 • LPTH4109T
  LPTH4109T
  39,900
 • LL2G18703ISS
  LL2G18703ISS
  59,900
 • LPTH4072T
  LPTH4072T
  39,900
 • LNT18103T
  LNT18103T
  79,900
 • LNN18086G
  LNN18086G
  119,000
 • LNT18104T
  LNT18104T
  89,900
 • LNT1817FT
  LNT1817FT
  79,900
 • LNT18133T
  LNT18133T
  59,900
 • LPTH3010T
  LPTH3010T
  27,900
 • LWT18057T
  LWT18057T
  99,000
 • LRT18066T
  LRT18066T
  79,900
 • LPFH4071G
  LPFH4071G
  39,900
 • LL2G18702AGG
  LL2G18702AGG
  79,900
 • LPTH474DT
  LPTH474DT
  39,900
 • LL2G18702ASS
  LL2G18702ASS
  79,900
 • LWT1841DT
  LWT1841DT
  79,900
 • LNT18023T
  LNT18023T
  129,000
 • LWT1841FT
  LWT1841FT
  79,900
 • LPTH474FT
  LPTH474FT
  39,900

GIFT COLLECTION

 • #바게트스톤
 • #가을시계
 • #핑크뮬리
 • #탄생잎
 • #해바라기
 • #피어싱시리즈
 • #수능행운
 • #데일리베이직
 • #탄생달
   
   

NEW ARRIVAL

 • LPSH3026G
  LPSH3026G
  75,900
 • LPSH2095G
  LPSH2095G
  74,900
 • LPSH2094G
  LPSH2094G
  75,900
 • LPP18094G
  LPP18094G
  69,900
 • LPFH1030G
  LPFH1030G
  39,900
 • LOFH2054G
  LOFH2054G
  159,000
 • LOFH2053G
  LOFH2053G
  109,000
 • LNF18006D
  LNF18006D
  119,000
 • LRT18109T
  LRT18109T
  59,900
 • LRT18108T
  LRT18108T
  59,900
 • LPTH4117T
  LPTH4117T
  39,900
 • LPTH1053T
  LPTH1053T
  39,900
 • LPP18094G
  LPP18094G
  69,900
 • LNF18006D
  LNF18006D
  119,000
 • LNN18160G
  LNN18160G
  199,000
 • LNN18159G
  LNN18159G
  179,000
 • LPP18093G
  LPP18093G
  119,000
 • LPP18092G
  LPP18092G
  119,000
 • LPP18091G
  LPP18091G
  119,000
 • LPP18090G
  LPP18090G
  119,000
 • LPP18089G
  LPP18089G
  119,000
 • LNT18153T
  LNT18153T
  89,900
 • LNN18153G
  LNN18153G
  99,000
 • LNN18152G
  LNN18152G
  99,000
 • LPSH3026G
  LPSH3026G
  75,900
 • LPSH2095G
  LPSH2095G
  74,900
 • LPSH2094G
  LPSH2094G
  75,900
 • LPFH1030G
  LPFH1030G
  39,900
 • LOFH2054G
  LOFH2054G
  159,000
 • LOFH2053G
  LOFH2053G
  109,000
 • LPTH4117T
  LPTH4117T
  39,900
 • LPTH1053T
  LPTH1053T
  39,900
 • LPSH4083G
  LPSH4083G
  79,900
 • LPSH2091G
  LPSH2091G
  79,900
 • LOSH4012G
  LOSH4012G
  149,000
 • LOSH1010G
  LOSH1010G
  149,000
 • LRT18109T
  LRT18109T
  59,900
 • LRT18108T
  LRT18108T
  59,900
 • LRT18107T
  LRT18107T
  69,900
 • LRT18106T
  LRT18106T
  69,900
 • LRT18098T
  LRT18098T
  79,900
 • LRT18097T
  LRT18097T
  79,900
 • LRT18096T
  LRT18096T
  79,900
 • LRT18095T
  LRT18095T
  79,900
 • LRT18093T
  LRT18093T
  79,900
 • LRT18091T
  LRT18091T
  79,900
 • LRT18090T
  LRT18090T
  59,900
 • LRT18089T
  LRT18089T
  59,900
 • LWT18070T
  LWT18070T
  89,900
 • LWB18119G
  LWB18119G
  99,000
 • LWB18118G
  LWB18118G
  99,000
 • LWB18115G
  LWB18115G
  99,000
 • LWT18068T
  LWT18068T
  79,900
 • LWB18114G
  LWB18114G
  99,000
 • LWB18120G
  LWB18120G
  99,000
 • LWB18117G
  LWB18117G
  99,000
 • LWT18063T
  LWT18063T
  99,000
 • LL2G18T15IGG
  LL2G18T15IGG
  39,900
 • LL2G18T14ISL
  LL2G18T14ISL
  39,900
 • LL2G18T08HGR
  LL2G18T08HGR
  59,900
 • LL2G18T08HGP
  LL2G18T08HGP
  59,900
 • LL2G18T02RSS
  LL2G18T02RSS
  39,900
 • LL2G18T02RGG
  LL2G18T02RGG
  39,900
 • LL2G18T01RSB
  LL2G18T01RSB
  39,900
 • LL2G18T01RGY
  LL2G18T01RGY
  39,900
 • LL2G18T01RGR
  LL2G18T01RGR
  39,900

HERITAGE

 • LPP18028G
  LPP18028G
  369,000
 • LPP18027G
  LPP18027G
  199,000
 • LPP18026G
  LPP18026G
  199,000
 • LEE17015G
  LEE17015G
  169,000
 • LNN17238G
  LNN17238G
  179,000

LLOYD INSTAGRAM

로이드 로고입니다.

(주)이랜드월드 패션사업부 / 서울특별시 금천구 가산디지털1로 159 이랜드월드 / 사업자등록번호 113-85-19030
대표이사 : 정수정 / 개인정보보호 책임자 : 정수정 / 개인정보보호 관리자 : 이환혁 / E-mail : webmaster@lloydgift.com
통신판매업 신고번호 : 금천구청 제 2005-01053호 / 고객상담실 대표번호 : 080-245-0456 , 032-262-3920
COPYRIGHTⓒWWW.LLOYDGIFT.COM ALL RIGHT RESERVED

맨 위로